Przejdź do strony głównej

Warunki świadczenia usług

I. Wstęp

Właścicielem sklepu internetowego BOGNA SKIN prowadzonego pod adresem https://bognaskin.com jest Bogna Skin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miedzianej Górze (adres: Tumlin-Podgród 52a, 26-085 Miedziana Góra) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000835835, z kapitałem zakładowym 5.000 zł, posiadająca NIP: 9592032730 oraz REGON: 385852644

Klientem sklepu internetowego BOGNA SKIN („Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Klientem sklepu internetowego BOGNA SKIN mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; dalej: „Kodeks cywilny”), jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

Sklep internetowy BOGNA SKIN umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą produktów BOGNA SKIN oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Usługi świadczone przez BOGNA SKIN w ramach sklepu internetowego polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:

 • edycji danych;
 • konfigurowania i składania zamówień;
 • wglądu w historię zamówień;
 • składania reklamacji;
 • komunikacji z konsultantem.
 • logowanie oraz rejestracja klienta

Sklep internetowy BOGNA SKIN dostępny jest pod adresem internetowym https ://www.bognaskin.com

BOGNA SKIN świadczy usługi w ramach sklepu internetowego na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec.

Regulamin określa:

 • rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez BOGNA SKIN usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się BOGNA SKIN  w ramach sklepu internetowego,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego;
 • dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z BOGNA SKIN w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez BOGNA SKIN złożonego zamówienia;

Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od BOGNA SKIN oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.

BOGNA SKIN stale i nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej https://bognaskin.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

W razie wątpliwości do wszelkich zagadnień wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

Do umów zawieranych z Klientami dokonującymi zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego, jak również do wszelkich roszczeń związanych z tymi umowami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


II. Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego BOGNA SKIN.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z BOGNA SKIN w ramach sklepu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/towar –to rzecz zaprezentowana w obszarze sklepu internetowego BOGNA SKIN w celu sprzedaży.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do zawarcia umowy włącznie, Umową zawartą na odległość nie jest umowa zawierana w lokalu BOGNA SKIN.


III. Świadczenie usług w ramach sklepu internetowego BOGNA SKIN

Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne są następujące wymagania techniczne:

 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu BOGNA SKIN nie ponosi odpowiedzialności, 3) posiadanie przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego BOGNA SKIN w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego. Zakazuje się w szczególności:

 • posługiwania się nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem,
 • naruszania tajemnicy korespondencji,

naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiedniej zgody tych osób, o ile są przez prawo wymagane).


IV. Dane klienta

Klient zobowiązany jest informować BOGNA SKIN o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, jak również o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas rejestracji lub składania zamówienia, a w szczególności imienia i nazwiska, firmy, adresu miejsca zamieszkania, siedziby (w przypadku przedsiębiorców), adresu poczty elektronicznej.

Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody, którą BOGNA SKIN poniesie wskutek braku zmiany lub korekty przez Klienta jego danych indywidualizujących.

BOGNA SKIN zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia w określonej przez BOGNA SKIN formie.

BOGNA SKIN może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia.

BOGNA SKIN umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup towarów takich jak produktów kosmetycznych oraz akcesoriów do pielęgnacji oraz osobistych.

Klient sklepu internetowego BOGNA SKIN po wejściu na stronę https://bognaskin.com/ uzyskuje możliwość, zapoznania się z informacją handlową i specyfikacją produktów BOGNA SKIN oraz w ramach funkcji sklepu internetowego wyboru i składania zamówień w celu zakupu wybranych produktów BOGNA SKIN.

BOGNA SKIN umożliwia Klientowi w ramach sklepu internetowego zapoznanie się z informacją handlową i specyfikacją produktów w szczególności poprzez podanie opisu i informacji o rodzaju, nazwie produktu, jego składzie, wymiarze, kolorach, dostępności, terminie dostawy, cenie oraz zdjęć produktów. W celu zapoznania się ze szczególną specyfikacją produktów, Klient ma możliwość kontaktu z konsultantem BOGNA SKIN przez adres e-mail hello@bognaskin.com.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera cenę jednostkową towaru.


V. Zamówienia i sprzedaż

Zakup produktów BOGNA SKIN w ramach sklepu internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu następujących procedur zakupu:

 • z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta,
 • z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt” (Produkt na zamówienie),
 • poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres BOGNA SKIN: hello@bognaskin.com

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.


V. Zakup z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta

Klient w celu zakupu produktów BOGNA SKIN, po zapoznaniu się z informacją handlową i specyfikacją produktów, a w sytuacji możliwości konfiguracji właściwości produktu, po jej dokonaniu, klika w dostępną na stronie opcję „Dodaj do koszyka”.

Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego produktów, które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym BOGNA SKIN. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie wymiarów, ilości, ceny jednostkowej produktu oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości produktów.

W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych produktów oraz usuwać je z koszyka.

Po wprowadzeniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu produktu. Wprowadzenie produktu do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu produktu.

Niektóre produkty BOGNA SKIN, których informacja i specyfikacja została podana na stronach sklepu internetowego nie są dostępne do sprzedaży w ramach usług sklepu internetowego. Produkty takie nie mogą zostać umieszczone w koszyku. Na karcie produktów tego typu znajduje się informacja o dostępności wyłącznie w punktach sprzedaży BOGNA SKIN przez sklep internetowy. Lista punktów sprzedaży BOGNA SKIN dostępna jest na stronie bognaskin.com

Po kliknięciu w funkcji „Koszyk” opcji „Złóż zamówienie” Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularze zamówienia wymagające podania danych niezbędnych BOGNA SKIN do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (płatnika), w tym adresu e-mail Klienta, danych dla dostawy produktu, sposobu dostawy (kurier, odbiór własny) oraz powinien wybrać metodę płatności (przelew, za pobraniem, płatność z wykorzystaniem systemu płatności online Dotpay). Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup produktów BOGNA SKIN w ramach sklepu internetowego. Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem lub z wykorzystaniem konta PayU, PayPal lub Stripe.

Po realizacji procedury określonej w ust. 6 powyżej, Klientowi ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość produktów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.

W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient, po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów, powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty zakupu. Wybierając ww. opcję, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W przypadku opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności.

W przypadku opcji płatności za pomocą Dotpay, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany na stronę http://www.dotpay.pl/ w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje Dotpay zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie www.

W przypadku opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy przez kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta. BOGNA SKIN wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego zamówienia oraz po dokonaniu przez Klienta płatności, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez BOGNA SKIN oraz informująca, iż przystąpienie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzone w następnej wiadomości e-mail.

BOGNA SKIN w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, po uprzednim sprawdzeniu jego poprawności i dostępności produktów, potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji odrębną wiadomością e-mail i zmienia status zamówienia na „Przyjęte do realizacji”. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie BOGNA SKIN o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku klientów będących konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a BOGNA SKIN zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Oferta złożona przez Klienta, a niepotwierdzona przez BOGNA SKIN w terminie 72 godzin przestaje go wiązać.

BOGNA SKIN zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.


VI. Zakup z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt”

Niektóre produkty BOGNA SKIN dostępne w ramach informacji handlowej zawartej na stronach WWW sklepu Klient może zakupić tylko poprzez wykorzystanie formularza „Zapytaj o produkt” (Produkt na zamówienie”), jeśli taki formularz zostanie udostępniony przez BOGNA SKIN.

Niektóre Produkty BOGNA SKIN dostępne w opcji zakupu z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt” wykazują się indywidualnymi właściwościami określonymi przez Klienta w składanym przez niego formularzu zamówienia lub w drodze indywidualnych uzgodnień z konsultantem BOGNA SKIN (Produkt skonfigurowany).

Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym wybiera lub określa rodzaj produktu, który chce nabyć oraz w razie takiej opcji indywidualizuje jego właściwości z wykorzystaniem narzędzi informatycznych sklepu internetowego BOGNA SKIN. System informatyczny sklepu internetowego BOGNA SKIN może wymagać od Klienta wskazania również metody dostawy (dostawa realizowana przez BOGNA SKIN, kurier, odbiór własny) oraz metody płatności (przelew, karta, za pobraniem). Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem lub z wykorzystaniem konta Dotpay.

Podanie przez Klienta danych oznaczonych w formularzu symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia uzgodnienie właściwości produktu, a dalej zakup produktów BOGNA SKIN w ramach sklepu internetowego. Przed wysłaniem formularza zamówienia Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z treścią Regulaminu i o jego akceptację.

W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza wystarczają do rozpoczęcia przez BOGNA SKIN realizacji zamówienia, a produkt jest dostępny w sprzedaży, Klient otrzymuje od BOGNA SKIN e-mail z informacją o warunkach zamówienia, obejmującą w szczególności: właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia BOGNA SKIN przesyła Klientowi Regulamin.

W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza nie wystarczają do rozpoczęcia przez BOGNA SKIN realizacji zamówienia, a zwłaszcza w razie potrzeby uzgodnień indywidualnych właściwości produktu, z Klientem kontaktuje się konsultant BOGNA SKIN w celu uzgodnienia wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia. W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem BOGNA SKIN wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od BOGNA SKIN e-mail z informacją o warunkach zamówienia, a w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego ceny całkowitej, sposobu zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia BOGNA SKIN przesyła Klientowi Regulamin.

Chwilą opłacenia zamówienia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy BOGNA SKIN. BOGNA SKIN  z chwilą opłacenia zamówienia przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a BOGNA SKIN zostaje zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku sprzedaży w opcji płatności za pobraniem Klient, po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży produktów BOGNA SKIN, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia.

W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. BOGNA SKIN wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

BOGNA SKIN zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.


VII. Zakup z wykorzystaniem poczty elektronicznej

Klient może zakupić produkty BOGNA SKIN bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W celu zakupu produktów BOGNA SKIN klient wysyła wiadomość e-mail na adres: hello@bognaskin.com ze wskazaniem produktu, którego zakupem jest zainteresowany.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta, konsultant BOGNA SKIN skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków zamówienia oraz danych Klienta potrzebnych do jego realizacji.

W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem BOGNA SKIN wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od BOGNA SKIN e-mail z informacją o warunkach zamówienia, w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia BOGNA SKIN przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem.

Umowa sprzedaży produktów BOGNA SKIN, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy BOGNA SKIN. BOGNA SKIN z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.

W przypadku sprzedaży w opcji za pobraniem, Klient po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży produktów BOGNA SKIN, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia. Akceptując warunki zamówienia, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. BOGNA SKIN wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

BOGNA SKIN zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.


VIII. Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy sprzedaży produktów BOGNASKIN.

Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu. W przypadku produktów dostępnych w magazynie lub salonach BOGNA SKIN, termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku produktów sprowadzanych pod indywidualne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić od 2 do 12 tygodni.

W wypadku, gdy BOGNA SKIN nie będzie mógł wykonać złożonego zamówienia dotyczącego Produktu skonfigurowanego, choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, BOGNA SKIN może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy z BOGNA SKIN.

BOGNA SKIN poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez BOGNA SKIN, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.

BOGNA SKIN powiadomi Klienta o kompletności złożonego przez niego zamówienia, jeżeli nie zajdą okoliczności, o których mowa w ust. od 3 do 4 powyżej. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o kompletności zamówienia Klient powinien, jeżeli wcześniej nie uiścił całości ceny albo nie uzgodniono inaczej, dokonać w ciągu 7 dni dopłaty do pełnej ceny sprzedaży produktu; BOGNA SKIN poinformuje Klienta o obowiązku i terminie dopłaty wraz z powiadomieniem o kompletności zamówienia.

Po zaksięgowaniu dopłaty Klienta, zgodnie z ust. 5 powyżej, BOGNA SKIN skontaktuje się z Klientem celem umówienia dostawy. Klient powinien umówić się na dostawę towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez BOGNA SKIN drogą e-mail.

W przypadku braku odbioru przez Klienta produktów BOGNA SKIN, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn nie dotyczących BOGNA SKIN, BOGNA SKIN powiadomi Klienta o braku odbioru towaru oraz wyznaczy ostateczny termin dostawy lub odbioru produktów. W przypadku braku odbioru towaru w wyznaczonym przez BOGNA SKIN terminie, BOGNA SKIN będzie przechowywać towar na koszt i ryzyko Klienta przez okres 3 (trzech) miesięcy, chyba że Klient uzgodni z BOGNA SKIN inny termin..W takim przypadku BOGNA SKIN uprawniony będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów związanych z bezskutecznością dostawy oraz kosztów magazynowania. W przypadku umów niezawieranych z konsumentami, koszt magazynowania wynosi 20 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

W przypadku, gdyby Klient nie potwierdził z BOGNA SKIN ostatecznego terminu dostawy lub opóźnił się z odbiorem w ostatecznym terminie, BOGNA SKIN uprawniona będzie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy. W odniesieniu do umów niezawieranych z konsumentami, w przypadku nieskorzystania przez BOGNA SKIN z uprawnienia do odstąpienia od umowy i upływu 3 (trzech) miesięcy od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy, brak odebrania towaru poczytuje się za wolę porzucenia go z zamiarem wyzbycia własności, wskutek czego własność towaru przechodzi na BOGNA SKIN, a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec BOGNA SKIN związanych z zakupem i przejęciem własności towaru.

Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie produktów BOGNA SKIN oraz inne wątpliwości Klient może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantami BOGNA SKIN działającymi pod numerem telefonu: +48508934570 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: hello@bognaskin.com


IX. Reklamacje i gwarancje

BOGNA SKIN ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Bogna Skin sp. z o.o., Tumlin Podgród 52a, 26-085 Miedziana Góra

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania sklepu internetowego, a w szczególności reklamacje produktów BOGNA SKIN, należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail z opisem wady pod adres: hello@bognaskin.com  lub pisemnie na adres: Bogna Skin sp. z o.o., Tumlin Podgród 52a, 26-085 Miedziana Góra. Reklamacje produktów powinny zawierać wskazanie w treści zgłoszenia charakteru wady, chwili jej wykrycia oraz żądania Klienta.

BOGNA SKIN wysyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenie reklamacyjne Klienta BOGNA SKIN rozpatruje i ustosunkowuje się do niego w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia, po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu BOGNA SKIN może zwracać się do Klienta celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia reklamacji, jeśli informacje zawarte przez Klienta w reklamacji nie będą wystarczyły, aby BOGNA SKIN rozpoznał reklamację.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez BOGNA SKIN, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres Magazynu BOGNA SKIN: BOGNA SKIN Sp. z o.o. Tumlin-Podgród 52a, 26-085 Miedziana Góra.

Na czas rozpatrywania reklamacji  nie ma obowiązku zapewnienia ani wypożyczenia Klientowi towaru zastępczego.

W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą z BOGNA SKIN, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.


X. Odstąpienie od umowy

BOGNA SKIN przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu produktów BOGNA SKIN, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.; dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”).

BOGNA SKIN informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik produktów BOGNA SKIN.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu BOGNA SKIN w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów BOGNA SKIN, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego produktu BOGNA SKIN, partii lub części. 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje BOGNA SKIN o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy:

a)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

BOGNA SKIN zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności na kartę podarunkową ważną przez 1 rok od daty wystawienia do wykorzystania w sklepie online bognaskin.com lub do wykorzystania w sklepie stacjonarnym BOGNA SKIN przy ul. Koszykowe 14 w Warszawie, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 7 poniżej. 

W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkt BOGNA SKIN niezwłocznie na adres BOGNA SKIN Sp. z o.o. Tumlin-Podgród 52a, 26-085 Miedziana Góra, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do BOGNA SKIN.

Prosimy o odesłanie Towaru na adres: BOGNA SKIN Sp. z o.o. Tumlin-Podgród 52a, 26-085 Miedziana Góra niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Sprzedawca prześle dane do karty podarunkowej na e-mail klienta.


XI. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, że w przypadku niektórych produktów (zwłaszcza produktów kosmetycznych), zgodnie z tym co wskazano poniżej, ze względu na określony termin przydatności do użycia lub otwarcie ich po dostarczeniu – w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, zwrócenie ich (tj. odstąpienie od umowy) może być niemożliwe.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana na indywidualne zamówienie oraz dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu oraz została otwarta po dostarczeniu. Po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.


XII. Dane osobowe

BOGNA SKIN przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

Zasady przetwarzania przez BOGNA SKIN danych osobowych Klienta, niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między BOGNA SKIN a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez BOGNA SKIN usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych, reguluje Polityka prywatności obowiązująca w BOGNA SKIN.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych, o których mowa w ust. 2, niebędących danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych, a w przypadku danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 22 RODO.

Klient ma stały i nieskrępowany dostęp do udostępnionych BOGNA SKIN danych, w tym danych osobowych, i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować, a także realizować inne uprawnienia przyznane mu na podstawie RODO, w zakresie przetwarzania przez BOGNA SKIN jego danych osobowych.

Po zakończeniu świadczenia usług BOGNA SKIN może przetwarzać:

 • dane Klienta sklepu internetowego, niebędące danymi osobowymi, w szczególności te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem;
 • dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO i innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz z Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest BOGNA SKIN, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym RODO.

BOGNA SKIN dokłada wszelkich starań, by sklep internetowy był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczenie usług na rzecz Klienta następowało z należytą starannością. Powyższe oświadczenie nie stanowi przyrzeczenia BOGNA SKIN w rozumieniu art. 391 Kodeksu cywilnego.

BOGNA SKIN jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

Klient rejestrując się i zakładając konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.

Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.

Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.

Wszelkie czynności, a w szczególności te, których skutkiem będzie podjęcie i/lub wykonanie przez BOGNA SKIN określonych świadczeń na rzecz Klienta, a które to czynności zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu konta Klienta domniemuje się, że zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Klienta. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta wskutek podjęcia tych czynności przez BOGNA SKIN na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania mogą obciążać Klienta.


XIII. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 roku.

BOGNA SKIN ‘Sprzedawca’ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej sklepu, nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są na rzecz BOGNA SKIN, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz BOGNA SKIN lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów z BOGNA SKIN.

Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (http://wiih.org.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:

 • sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
 • sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.


BOGNA SKIN świadczy usługi w ramach sklepu internetowego na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec.

Twój koszyk

Zarejestruj się i dołącz do newslettera, aby dostać darmowy prezent!
Twój koszyk jest obecnie pusty.
Kliknij, aby kontynuować zakupy..
Dziękujemy za skontaktowanie się z nami! Dziękujemy za subskrybcję Dziękujemy! Powiadomimy Cię kiedy produkt będzie ponownie dostępny Maksymalna liczba elementów została już dodana Pozostał tylko jeden produkt do dodania do koszyka Pozostały tylko {{num_items}} przedmioty do dodania do koszyka